Viešosios įstaigos privalės teikti informaciją apie dalininkus

Siekdama, kad viešosios įstaigos dirbtų skaidriau, Vyriausybė pritarė Ūkio ministerijos parengtam Viešųjų įstaigų įstatymo pakeitimų projektui, kuriuo numatoma įpareigoti viešąsias įstaigas nuo 2017 m. sausio 1 d. teikti Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) tvarkytojui informaciją apie viešosios įstaigos dalininkus.

„Šiuo pakeitimu bus sukurtos teisinės prielaidos tinkamai kaupti ir tvarkyti duomenis apie viešosios įstaigos dalininkus Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje, taip pat reglamentuoti šių duomenų atskleidimą, atsižvelgiant į duomenų apsaugos reikalavimus“, – sako ūkio ministras Evaldas Gustas.

Už duomenų pateikimą Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui – VĮ Registrų centrui – bus atsakingas viešosios įstaigos vadovas. JADIS tvarkytojui turės būti teikiami kiekvieno viešosios įstaigos dalininko asmens duomenys, dalininko teisių įgijimo ir perleidimo datos, dalininko įnašo vertė.

Įsteigus viešąją įstaigą, šie duomenys JADIS tvarkytojui būtų pateikiami ne vėliau kaip per 5 dienas nuo momento, kai steigėjas perdavė viešajai įstaigai įnašą ir tapo dalininku, o pasikeitus viešosios įstaigos dalininkams ar jų duomenims – ne vėliau kaip per 5 dienas nuo šių pasikeitimų dienos.

JADIS teikiami duomenys šioje sistemoje kaupiami, tvarkomi ir apdorojami informacinių technologijų priemonėmis. Sukaupta informacija būtų viešai atskleidžiama suinteresuotiems asmenims JADIS nuostatuose nustatytais pagrindais.

Šiuo metu JADIS jau yra kaupiami, tvarkomi ir apdorojami duomenys apie uždarųjų akcinių bendrovių akcininkus ir mažųjų bendrijų narius.