Mažųjų bendrijų nariams įtvirtinti papildomi apribojimai

Seimas, priėmęs Mažųjų bendrijų įstatymo pataisas, nustatė papildomus apribojimus mažųjų bendrijų nariams. Priimtais teisės akto pakeitimais įtvirtinta nauja nuostata, pagal kurią mažosios bendrijos nariai negalės sudaryti su mažąja bendrija civilinių sutarčių dėl paslaugų mažajai bendrijai teikimo ar darbų atlikimo, išskyrus įstatyme numatytą su mažosios bendrijos vadovu sudaromą civilinę (paslaugų) sutartį.

Šiomis pataisomis siekiama užkirsti kelią praktikoje pasitaikantiems atvejams, kai mažosios bendrijos nariai, siekdami sumažinti mažosios bendrijos pelną (padidindami mažosios bendrijos sąnaudas) bei išvengti prievolės grąžinti jiems tenkančią mažosios bendrijos pelno dalį, viršijančią iš mažosios bendrijos gautas išmokas, sudarydavo su mažąja bendrija civilines (paslaugų) sutartis.

Tikimasi, kad šis teisinis reguliavimas panaikins galimybę mažosios bendrijos nariams dirbtinai sumažinti mažosios bendrijos mokėtiną pelno mokestį, užtikrins mažųjų bendrijų kreditorių teisių ir teisėtų interesų apsaugą, sustiprins mažosios bendrijos, kaip juridinio asmens teisinės formos, patikimumą.

Šiuo metu įstatymas mažosios bendrijos nariams draudė su mažąja bendrija turėti tik darbo santykius. Mažosios bendrijos narys turi teisę gauti dviejų rūšių išmokas kaip avansu išmokamą pelną: mažosios bendrijos lėšų savo asmeniniams poreikiams ir mažosios bendrijos pelno dalį už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį. Tuo atveju, kai mažosios bendrijos finansinių metų pelno dalis, tenkanti mažosios bendrijos nariui, yra mažesnė negu jo per finansinius metus gautų išmokų kaip avansu išmokėto pelno suma, mažosios bendrijos narys mažajai bendrijai turi grąžinti sumą, viršijančią jam tenkančią metų pelno dalį.

Už teisės akto pakeitimus balsavo 69 Seimo narys, prieš balsavusiųjų nebuvo, susilaikė 9 parlamentarai.